Bulletín » Delimitačné protokoly z roku 1991

Publikované , doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates

Ani po vyše tridsiatich rokoch od nahradenia sústavy miestnych národných výborov obcami sa obce nedokázali vyrovnať s majetkovoprávnym vysporiadaním vlastníctva, ktorý na nich mal prejsť zo štátu. O odovzdávanom majetku sa spisovali tzv. delimitačné protokoly spravidla vydávané okresnými národnými výbormi v likvidácii. Obsahom delimitačných protokolov bol  nehnuteľný majetok, konkrétne parcely a stavby v katastrálnom území tej-ktorej obce, najčastejšie parcely registra „E“, ale aj registra „C“. Zďaleka však nie všetok majetok spísaný v delimitačných protokoloch bol štátom riadne vysporiadaný. Podľa súčasných údajov z katastrálneho portálu, mnohé parcely obsiahnuté v delimitačných protokoloch majú známych vlastníkov, zväčša sa jedná o fyzické osoby, pri niektorých parcelách vlastník nie je známy a niektoré (jedná sa o niektoré parcely registra „C“) nemajú založený list vlastníctva. Príspevok zrozumiteľným spôsobom vysvetľuje čitateľom povahu a účinky tzv. delimitačných protokolov. Zároveň vysvetľuje, či je delimitačný protokol dokladom, ktorý by bol spôsobilou verejnou listinou pre vykonanie zmeny údajov v katastri, t. j. či na základe predloženého delimitačného protokolu môže dôjsť k zápisu vlastníckeho práva k parcelám bez založenia listu vlastníctva v prospech tej-ktorej obce.

Prechod majetku štátu na obec

Podľa § 1 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (ďalej ako „zákon o majetku obcí“): „Majetok obce tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve obce podľa tohto zákona alebo ktoré nadobudne obec do vlastníctva prechodom z majetku Slovenskej republiky na základe tohto zákona alebo osobitného predpisu, alebo vlastnou činnosťou.“

Účelom prijatia zákona o majetku obcí bolo predovšetkým ustanoviť, ktoré veci z majetku Slovenskej republiky prechádzajú do vlastníctva obcí, ale tiež upraviť majetkové postavenie a hospodárenie obcí. Podľa § 2 ods. 1 zákona o majetku obcí: „Do vlastníctva obcí prechádzajú z majetku Slovenskej republiky veci, okrem hnuteľností patriacich orgánom miestnej štátnej správy, ku ktorým patrilo ku dňu účinnosti osobitného predpisu právo hospodárenia národným výborom, na území ktorých sa nachádzajú.“ 

Podľa § 2d zákona o majetku obcí: „Do vlastníctva obcí prechádzajú z majetku Slovenskej republiky pozemky pod stavbami vo vlastníctve obce, ktoré prešli do vlastníctva obce podľa § 2 až 2c, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.“

Východiskom pri prechode majetku na obec boli tieto skutočnosti:

a) existencia práva hospodárenia národného výboru ktoréhokoľvek stupňa k veci, prípadne spätosť pozemku s majetkom, ku ktorému mal národný výbor právo hospodárenia,

b) územie obce, v ktorej sa vec nachádzala,

c) skutočnosť, že vec patrila do majetku štátu.

Pokiaľ ide o „právo hospodárenia“, toto právo predstavovalo osobitný právny inštitút, ktorý v sebe zahŕňal súhrn práv a povinností pri nakladaní s určitým druhom majetku – v tomto prípade s majetkom štátu.

„Právo hospodárenia“ je pojem, ktorý sa vyskytoval predovšetkým v zákone č. 109/1964 Zb. Hospodársky zákonník (ďalej ako „Hospodársky zákonník“) a tiež vo vyhláške č. 119/1988 Zb. o hospodárení s národným majetkom (ďalej ako „vyhláška“).

 

Ako vyplýva z § 9a Hospodárskeho zákonníka tzv. „právo hospodárenia“ nemožno stotožňovať s vlastníckym právom, resp. Hospodársky zákonník vyslovene rozlišuje tieto typy práva a tzv. „právo hospodárenia“ ani neodvodzuje od vlastníckeho práva.

Podľa § 4 ods. 1 prvej vety vyhlášky: „Právo hospodárenia s vecami, ktoré sú súčasťou národného majetku (ďalej len „národný majetok“), patrí tej organizácii, ktorá je poverená úlohami, na plnenie ktorých národný majetok slúži, pokiaľ nie je touto vyhláškou alebo osobitným predpisom ustanovené inak

Máte záujem o právne poradenstvo? Naša advokátska kancelária sa špecializuje na rôzne oblasti práva. Napíšte nám a spoločne nájdeme riešenie.

Mám záujem o spoluprácu
Ak ste náš klient, zadajte heslo