Bulletín » 65 rokov zamestnanca v školstve

Publikované , doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates

V súčasnom období je aktuálny legislatívny proces, ktorý predpokladá zmenu všeobecnej pracovnoprávnej úpravy zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) vo veci skončenia pracovného pomeru pri dosiahnutí určitého veku zamestnanca (65 rokov veku života). Zmene všeobecnej pracovnoprávnej úpravy Zákonníka práce predchádzalo zavedenie vekových cenzov zamestnancov v osobitných (špeciálnych) predpisoch školskej pracovnoprávnej legislatívy (tak v regionálnom školstve, ako i vo vysokom školstve). Zavedenie novej právnej úpravy skončenia pracovného pomeru pedagogických zamestnancov vyvolalo množstvo interpretačných otázok najmä v regionálnom školstve. Predkladaný príspevok reaguje na základné aplikačné otázky.

 

Dňa 01.09.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. (ďalej len „zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch“), ktorý okrem iného upravuje práva a povinnosti  pedagogického zamestnanca (ďalej aj len „zamestnanec“). Skončenie pracovného pomeru pedagogického a odborného zamestnanca z titulu dovŕšenia 65 rokov veku je predmetom regulácie § 82 ods. 7 a § 87 ods. 12 zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch.

Podľa § 82 ods. 7 zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch: Pracovný pomer pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca sa skončí najneskôr uplynutím školského roka, v ktorom dovŕšil 65 rokov veku; ak ide o riaditeľa, uplynutím funkčného obdobia, v ktorom dovŕšil 65 rokov veku. Zamestnávateľ môže s pedagogickým zamestnancom alebo odborným zamestnancom, ktorý dovŕšil 65 rokov veku uzatvoriť pracovný pomer podľa odseku 4[1].“

Podľa prechodného ustanovenia § 87 ods. 12 zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorý je prechodným ustanovením k § 82 ods. 7 tohto zákona: „Pracovný pomer pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca, ktorý dovŕšil vek 65 rokov do 31. augusta 2019, sa skončí najneskôr 31. augusta 2020. Týmto intertemporálnym  ustanovením je regulované skončenie pracovného pomeru pedagogického zamestnanca, ktorý dovŕšil vek 65 rokov za účinnosti skoršieho predpisu, t. j.  pred nadobudnutím účinnosti zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch tak, aby bol zabezpečený plynulý prechod existujúcich právnych vzťahov na novú právnu úpravu v otázke skončenia pracovného pomeru pedagogických zamestnancov z titulu dovŕšenia 65 rokov veku najneskôr do 31.08.2020.

Pre správny právny výklad je rozhodujúce posúdenie vzťahu Zákonníka práce   práce“) a zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, pokiaľ ide o skončenie pracovného pomeru.

Podľa § 3 ods. 2 zákona Zákonníka práce: „Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov, ktorí sú povinní zabezpečiť súlad podľa osobitného predpisu, a zamestnancov pracujúcich v prevádzke, údržbe a rozvoji plynárenskej prepravnej siete, ktorí sú v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu prevádzkovateľa plynárenskej prepravnej siete, zamestnancov v doprave, zamestnancov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie, pedagogických zamestnancov, zamestnancov, ktorí sú divadelnými umelcami alebo hudobnými umelcami, členov posádok lodí plávajúcich pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky a zamestnancov súkromných bezpečnostných služieb sa spravujú týmto zákonom, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Ustanovenie § 3 Zákonníka práce zakotvuje subsidiárnu (podpornú) pôsobnosť Zákonníka práce.[2] Subsidiárna pôsobnosť 

Máte záujem o právne poradenstvo? Naša advokátska kancelária sa špecializuje na rôzne oblasti práva. Napíšte nám a spoločne nájdeme riešenie.

Mám záujem o spoluprácu
Ak ste náš klient, zadajte heslo